Shkolla qendër komunitare

 

                                                                

Shkolla qendër komunitare (SHQK) është një nismë e përbashkët që dallon për tërësinë e marrëdhënieve që lidhin shkollën, familjen dhe komunitetin.

 

Plani SHQK 2019-2020

VEPRIMTARITË SIPAS FUSHAVE TË SHQK PËR VITIN SHKOLLOR 2019-2020 FUSHA 1: SIGURIMI I ARSIMIT CILËSOR PËR CDO NXËNËS NRAKTIVITETI QELLIMIPERSONI PERGJEGJESPERFTUESIT PERIUDHA NE BASHKEPUNIMSHKOLLA     NXENESPRINDER    1Konsultime të thelluara në lëndën e matematikës dhe...